Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN E-MOBILITY

Artikel 1 – Voorwerp

1.1 Deze overeenkomst tussen enerzijds (i) de NV BREEX EUROPE (“BREEX”), met zetel te 9160 LOKEREN, Dijkstraat 22, met ondernemingsnummer 0537.365.350 en anderzijds de Klant wordt beheerst door de voorwaarden en modaliteiten van de tussen partijen afgesloten Gebruiksovereenkomst, met inbegrip van onderhavige algemene voorwaarden, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Gebruiksovereenkomst”). De Gebruiksovereenkomst is van kracht na ondertekening van de Gebruiksovereenkomst door de Klant en BREEX waarbij de ondertekening mede als aanvaarding van deze algemene voorwaarden geldt, en zij vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Gebruiksovereenkomst zouden voorafgaan. De Gebruiksovereenkomst sluit de toepassing van de potentiële algemene en/of andere voorwaarden van de Klant zelf uit. Het is de Klant niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Gebruiksovereenkomst over te dragen aan derden.

1.2 De overeengekomen termijn zoals bepaald in de Gebruiksovereenkomst vangt aan op de datum van de keuring van de Laadinstallaties.

Artikel 2 – Het Onderhoud

2.1 BREEX zal de Laadinstallaties in bedrijfsklare toestand houden en alle daartoe noodzakelijke onderhoud- en reparatiewerkzaamheden verrichten. BREEX zal technisch service personeel ter beschikking stellen tijdens de gebruikelijke kantooruren na bericht van de Klant dat de Laadinstallaties niet naar behoren functioneren (“Onderhoud”). De Klant verleent, te allen tijde, gedurende de normale kantooruren aan één of meer door BREEX aangestelde personen toegang tot de plaats waar de Laadinstallaties zich bevinden en zorgt dat de Laadinstallaties op eenvoudige wijze kunnen worden onderhouden.

2.2 Het Onderhoud gebeurt tegen betaling van een vergoeding vermeld in de bijzondere voorwaarden op de Gebruiksovereenkomst.

2.3 Beschadigingen die bij het Onderhoud worden vastgesteld en die een verkorting van de levensduur van (delen van) de Laadinstallaties tot gevolg hebben en/of kosten veroorzaken ten gevolge van verkeerd gebruik, zijn ten laste van de Klant. Reparaties, veranderingen, verplaatsingen, koppelingen aan andere apparatuur of afstellingen verricht door andere dan door BREEX aangestelde personen, ontslaat BREEX van alle verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst voortvloeiend. Voor de interventies voorzien in dit artikel zal BREEX een minimale verplaatsingskost van 125 EUR (exclusief BTW) en een uurloon van 85 EUR (exclusief BTW) aanrekenen aan de Klant, exclusief eventuele onderdelen.

Artikel 3 – De Laadkaarten

3.1 BREEX kan aan de Klant een aantal Laadkaarten ter beschikking stellen, welke de Klant en/of eindgebruikers zullen toestaan om gebruik te maken van de Laadinstallaties (“Laadkaarten”). Bij het registreren van Laadkaarten kan de Klant een tarief instellen voor het gebruik van de Laadinstallaties door de eindgebruikers. BREEX kan kosten aanrekenen voor het gebruik van Laadkaarten.

3.2 De Laadkaarten blijven eigendom van BREEX en kunnen onder geen enkel beding aan derden worden overgedragen. Bij de beëindiging van de Gebruiksovereenkomst moeten de Laadkaarten worden teruggegeven aan BREEX. De Laadkaarten dienen louter en alleen om gebruik te maken van de Laadinstallaties. Alle risico’s verbonden aan het verlies van een Laadkaart worden overgedragen aan en komen voor rekening van de Klant vanaf de verzendingsdatum van de Laadkaarten.

Artikel 4 – Het Softwareplatform

4.1 De Klant kan desgewenst gebruik maken van het software platform voor online administratie en beheer van de Laadinstallaties (“Softwareplatform”). BREEX verleent De Klant, in ruil voor het betalen van de overeengekomen prijzen, een niet-exclusieve en niet-sublicentieerbaar recht om het Software Platform te gebruiken conform de Gebruiksovereenkomst. Het gebruiksrecht vangt aan op het moment van de ondertekening van Gebruiksovereenkomst. De Klant mag niet toestaan dat het Softwareplatform wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan de Klant of diens eindgebruikers.

4.2 Aangezien het Softwareplatform als Software as a Service (SaaS) wordt aangeboden dienen referenties naar het gebruiksrecht in de Gebruiksovereenkomst als volgt te worden geïnterpreteerd:

 • dergelijk gebruiksrecht verleent de Klant geen enkel recht om het Softwareplatform in bron- en objectcode te hebben of ervan kennis te nemen;
 • dergelijk gebruiksrecht verleent de Klant geen enkel recht om het Softwareplatform te reproduceren, te kopiëren of te delen met derden;
 • dergelijk gebruiksrecht omvat de configuratie, de levering en het onderhoud van de hosting faciliteiten die BREEX gebruikt om het gebruik van het Softwareplatform aan te bieden;
 • BREEX verstrekt de hosting faciliteiten met de capaciteit, performance, weerstand en internetconnectiviteit die BREEX redelijkerwijs als geschikt acht om een redelijker gebruikerservaring te bezorgen die gepast is voor het voorspelbare gebruikspatroon.

 

4.3 Het gebruik van het Softwareplatform MyBreex gebeurt tegen betaling van een vergoeding vermeld in de bijzondere voorwaarden op de Gebruiksovereenkomst.

4.4 BREEX staat ervoor in dat er dagelijks een back-up wordt gemaakt van de gegevens die de Klant middels het Softwareplatform heeft ingevoerd. BREEX zal naar best vermogen de gegevens die de Klant middels het Softwareplatform heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk beveiligen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-gebruikers.

4.5 De Klant staat ervoor in dat de door hem gebruikte internetverbinding voldoet aan de volgende eisen nodig voor het gebruik van het Softwareplatform:

 • Aanwezigheid van een moderne internet browser met voorkeur voor Google Chrome
 • Internetverbinding met een minimale snelheid van 50 Mb/seconde

 

4.6 De Klant is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn hard- en software configuratie en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door eigen gebruikers of door derden.

4.7 De Klant zal op geen enkele wijze gebruik maken van het Softwareplatform voor andere doeleinden dan waarvoor het Softwareplatform dient, met name afhankelijk van het soort pakket waarvoor de Klant kiest:

 • Facturatie van het gebruik van de Laadinstallaties met gelinkte kosten
 • Klant communicatie omtrent facturatie
 • Beheer van de Laadinstallaties
 • Afhandelen van betalingen gelinkt aan de gegenereerde facturen vanuit het Softwareplatform
 • Monitoring van het elektriciteitsgebruik

 

De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij middels het Softwareplatform bij BREEX heeft geplaatst. De Klant verplicht zich jegens BREEX het Softwareplatform redelijkerwijs te gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet afwijken van wat BREEX redelijkerwijs als geschikt acht om het volume eindgebruikers een redelijker gebruikerservaring te bezorgen die gepast is voor het voorspelbare gebruikspatroon. Indien dit gebruik door de Klant naar het oordeel van BREEX afwijkt, zal in gezamenlijk overleg met de Klant meer vergoedingen aangerekend worden voor het extra gebruik.

4.8 BREEX is gerechtigd naar eigen inzicht updates en upgrades aan het Softwareplatform door te voeren. BREEX zal updates en upgrades (indien praktisch haalbaar) via het internet ter beschikking stellen aan de Klant die zich verbindt om dit zo spoedig mogelijk te implementeren. BREEX behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Softwareplatform volledig of gedeeltelijk (inclusief met betrekking tot een eindgebruiker) te beperken:

 • gedurende een redelijke periode voor onderhouds- en installatie doeleinden (zoals updates en upgrades die niet kunnen geïmplementeerd worden zonder een beperking van de toegang). BREEX zal redelijke inspanningen leveren om de Klant hiervan tijdig op de hoogte te stellen, en alle eventuele negatieve impact op het Softwareplatform zoveel mogelijk te beperken en dergelijke diensten buiten de kantooruren uit te voeren (indien praktisch haalbaar)
 • te allen tijde gedurende een redelijke periode indien BREEX meent dat het aanbieden/gebruiken van het Softwareplatform de rechten van BREEX of een andere persoon, of toepasselijke wetten of regels schendt of redelijkerwijs wellicht zal schenden en/of dat het verdere gebruik een risico vormt voor de veiligheid en/of integriteit van het Softwareplatform.

 

4.9 De Klant dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de logingegevens. De logingegevens zijn niet overdraagbaar. De Klant en de eindgebruikers zijn ten aanzien van de logingegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van eenieder. De Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn logingegevens. BREEX heeft te allen tijde het recht om met opgave van redenen de toegang van de Klant tot het Softwareplatform voor onbepaalde tijd te blokkeren of op te schorten, indien vermoeden van misbruik of anderszins oneigenlijk gebruik aanwezig is.

4.10 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot het Softwareplatform zijn het exclusieve eigendom van BREEX of diens licentiegever(s). Geen van de in de Gebruiksovereenkomst opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de Klant. Het is de Klant niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van BREEX op of in het Software Platform te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is de Klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van BREEX of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.

Artikel 5 – Overmacht

Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt voor de normale uitvoering van de Gebruiksovereenkomst of deze in ernstige mate verhindert of bemoeilijkt, zal als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (doch niet-limitatief): werkstaking, overheidsmaatregelen, (tijdelijke) sluiting van het bedrijf, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van BREEX, vertraging of onmogelijkheid in toelevering in hoofde van leveranciers van BREEX. In geval van overmacht, is BREEX gerechtigd om hetzij de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst op te schorten voor een duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de Gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Financiële verbintenissen van de Klant kunnen nooit opgeschort of ontbonden worden ten gevolge van overmacht.

Artikel 6 – Prijs en betaling

6.1 BREEX behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds, maximaal één keer per jaar, te wijzigen, doch niet eerder dan zes maanden na ingang van de Gebruiksovereenkomst. De wijziging kan worden doorgevoerd als gevolg van objectieve criteria zoals kostenstijgingen en/of wijzigingen in de koersverhouding en/of door de Belgische overheid genomen prijsverhogende maatregelen.

6.2 Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijd, zullen worden geheven op de door de Klant te betalen bedragen, of op de Gebruiksovereenkomst of op de Laadinstallaties en/of op het gebruik van de Laadinstallaties, onverschillig op wiens naam deze zijn gesteld, zijn voor rekening van de Klant.

6.3 De Klant kan enkel beroep doen op zijn rechten onder artikel 1184 BW dan wel opschorting, korting of verrekening plaats laten vinden jegens BREEX, voor zover de klant BREEX voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld waarbij aan BREEX een termijn van 30 (dertig) dagen werd gegund om eventuele tekortkomingen te herstellen.

6.4 BREEX heeft het recht (maar is niet verplicht) facturen elektronisch aan de Klant ter beschikking te stellen per e-mail of door middel van een klantenportaal.

6.5 Tenzij hoger anders gemeld, zijn alle facturen betaalbaar op het adres van de zetel van BREEX en dienen deze, behoudens andersluidend beding, betaald te zijn binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest van 1,5 % per maand verschuldigd alsook een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van 65 EUR zulks bij wijze van onherroepelijke schadevergoeding en ongeacht de gerechtskosten. Per aanmaning die wordt uitgestuurd wordt bijkomend een aanmaningskost aangerekend van 15,00 Euro meer de kosten voor de aangetekend zending. Alle klachten en protesten dienen te worden geformuleerd binnen de 7 dagen na factuurdatum.

6.6 De Klant dient BREEX steeds per kerende te informeren over wijzigingen in de adres- en factuurgegevens die bij de ondertekening van de Gebruiksovereenkomst werden meegedeeld.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en schade

De aansprakelijkheid van BREEX voor elke genots-, winstderving en/of indirecte schade is in elk geval uitgesloten en BREEX zal onder geen enkel beding hiervoor tot enige schadevergoeding kunnen gehouden worden. Voor directe schade is BREEX haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen waarvoor zij is verzekerd, met name een maximum van 100.000,00 EUR voor materiële schade en 20.000,00 EUR voor lichamelijke schade. BREEX is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de aan de Laadinstallaties verbonden hardware, software en data. Noch is zij aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van de toegangs-of identificatiecodes. In geval van niet-conformiteit of defecten aan de Laadinstallaties, waarvoor BREEX tot tussenkomst is gehouden, is BREEX haar aansprakelijkheid en tussenkomst beperkt tot uitsluitend herstel of in voorkomend geval vervanging van de defecten of niet-conforme Laadinstallaties.

Artikel 8 – Recht tot ontbinding en opzegging

De Gebruiksovereenkomst kan van rechtswege door BREEX ontbonden worden per gewone schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder enige gerechtelijke formaliteit:

 • indien de Klant zich in staking van betaling, collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement bevindt,
 • bij overlijden van de Klant,
 • bij een beslag of andere vormen van gedwongen tenuitvoerlegging lastens de Klant,
 • bij wanbetaling van facturen,
 • bij eender welke wanprestatie van de Klant uit deze Gebruiksovereenkomst waaraan niet verholpen wordt binnen een termijn van minimum 5 dagen na schriftelijke ingebrekestelling daartoe.

 

Indien de Klant de Gebruiksvoorwaarden vroegtijdig en voorafgaandelijk aan het verstrijken van de contractueel voorziene duur eenzijdig zou beëindigen of verbreken dan wel een contractuele wanprestatie zou begaan, is de Klant aan BREEX minstens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zoals hierna bepaald. De Klant is, in alle gevallen van voortijdige beëindiging, onverminderd het recht van BREEX op volledige schadevergoeding, naast de vervallen en onbetaalde sommen, verhoogd met de verwijlintresten, een vergoeding verschuldigd enerzijds aan BREEX, vastgesteld op de waarde der nog te vervallen maandsommen, verhoogd met 150 EUR + BTW dossierkosten. De Klant ziet uitdrukkelijk af van het voordeel van art. 1231 BW.

Artikel 9 – GDPR

BREEX respecteert de privacy van de Klant en verwerkt diens persoonsgegevens met het oog op klanten- of prospecten beheer zulks in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (met name Verordening nr. (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). Deze verwerkingen gebeuren op basis van de toestemming van de Klant en de gemaakte afspraken. Door de ondertekening van deze Gebruiksovereenkomst, aanvaardt de Klant dat BREEX solvabiliteitstoezicht kan verrichten, alsook gegevens kan inwinnen betreffende de Klant evenals zijn vertegenwoordigers en andere partijen betrokken bij de activiteit van de Klant. Deze gegevens kunnen door BREEX of haar groep gebruikt worden voor de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst, het vervullen van hun wettelijke verplichtingen en ten einde informatie toe te zenden met betrekking tot producten of diensten die voor de Klant interesse kunnen vertonen. Deze verzameling gebeurt conform de privacy policy van de betrokken BREEX. De Klant heeft het recht om geïnformeerd te worden over diens persoonsgegevens die BREEX en/of BREEX verwerken alsook om te vragen om de rechtzetting van onjuiste gegevens, om verwijdering van de gegevens en/of de beperking van de verwerking, steeds voor zover de toepasselijke regelgeving dit voorziet. De Klant heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en om de overdracht van de persoonsgegevens te vragen, wederom in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. De Klant kan deze rechten uitoefenen door verzending van een schriftelijk verzoek aan BREEX en/of BREEX, gedagtekend en ondertekend, met een kopie van beide zijden van de identiteitskaart als bijlage. In geval van problemen heeft de Klant het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00; +32 (0)2 274 48 35; contact@apd-gba.be).

Artikel 10 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Voor elk geschil m.b.t. de Gebruiksovereenkomst, haar uitvoering, interpretatie en beëindiging, zullen uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd zijn. De Gebruiksovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.