Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Voorwerp 

1.1 Deze overeenkomst tussen enerzijds (i) de SMARTCHARGERS BV (“SMARTCHARGERS”), met zetel te 9190 Stekene, Zavelstraat 21 box 1, met ondernemingsnummer 0461.285.280 en anderzijds de Klant wordt beheerst door de voorwaarden en modaliteiten van de tussen partijen afgesloten huurovereenkomst, met inbegrip van onderhavige algemene voorwaarden, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Huurovereenkomst”). De Huurovereenkomst is van kracht na ondertekening van de overeenkomst door de Klant en BREEX waarbij de ondertekening mede als aanvaarding van deze algemene voorwaarden geldt, en zij vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Huurovereenkomst zouden voorafgaan. De Huurovereenkomst sluit de toepassing van de potentiële algemene en/of andere voorwaarden van de Klant zelf uit. 

1.2 De diensten van de Huurovereenkomst omvatten de huur van één of meerdere Laadinstallaties (“Laadinstallatie(s)”) ter beschikking gesteld aan de Klant door BREEX zoals dat blijkt uit de bijzondere voorwaarden van de Huurovereenkomst en het keuringsbewijs (hierna de “Huur”). De vergoedingen voor de Huur bestaat uit een maandelijks huurbedrag (hierna “Huurprijs”).

1.3 De overeengekomen huurtermijn zoals bepaald in de Huurovereenkomst vangt aan op de datum van de keuring van de Laadinstallaties. De huurtermijn is niet stilzwijgend verlengbaar.

1.4 De Laadinstallaties worden door de Klant gekozen onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De Klant kiest op eigen initiatief de leverancier en de Laadinstallaties en bepaalt in alle vrijheid de technische eigenschappen, modaliteiten en de plaats van de installatie. De Klant ontslaat BREEX van elke verplichting tot informatie en bevestigt dat hij met kennis van zaken contracteert. In geen geval kan de Klant zich beroepen op moeilijkheden in verband met de Laadinstallaties, het gebruik of de prestaties ervan en de ongeschiktheid ten opzichte van zijn noden. BREEX of haar aangestelde draagt enkel zorg voor het opstellen, afstellen en testen van de Laadinstallaties en verstrekt de Klant informatie over het in gebruik nemen van de Laadinstallaties. 

1.5 De Huurovereenkomst is steeds onderworpen aan de opschortende voorwaarde van een positieve solvabiliteitscontrole van de Klant door BREEX. Indien uit solvabiliteitscontrole blijkt dat, naar oordeel van BREEX, de Klant onvoldoende financiële mogelijkheden heeft voor de goede uitvoering van deze Huurovereenkomst te kunnen waarborgen, zal BREEX de Klant (louter ter informatie) verwittigen dat de opschortende voorwaarde niet vervuld is. Deze voorwaarde kan enkel ingeroepen worden door BREEX en niet door de Klant.

Artikel 2 – Installatie en ontvangst

2.1 De Laadinstallaties worden door BREEX rechtstreeks geleverd en in ontvangst genomen door de Klant op de aangeduide plaats. De Klant verstrekt BREEX voorafgaandelijk aan de geplande installatie alle nuttige en noodzakelijke informatie met betrekking tot de installatie waaronder doch niet beperkt tot de plannen van de ondergrond met aanduiging van gasleidingen, buizen, kabels, rioleringen en dergelijke aanwezig op de locatie waar de Laadinstallaties geplaatst moeten worden. Indien de installatie niet op het overeengekomen ogenblik kan plaatsvinden, zullen de kosten die hieraan verbonden zijn ten laste van de Klant komen. De installatie gebeurt op kosten en op risico van de Klant. BREEX kan onder geen enkel beding rechtstreeks of onrechstreeks aansprakelijk gesteld worden voor gelijke welke directe of indirecte schade voortvloeiend uit onjuiste informatie inzake de aanwezigheid van gasleidingen, buizen, kabels, rioleringen en dergelijke. 

2.2 Opgegeven installatietermijnen zijn louter indicatief en maken in hoofde van BREEX een middelenverbintenis uit. Het in ontvangst nemen van de Laadinstallaties door de Klant, impliceert de aanvaarding van de installatietermijn, ook indien de indicatieve installatietermijn daarbij werd overschreden.

2.3 De installatie van de Laadinstallaties wordt uitgevoerd door BREEX en/of een gekwalificeerde installateur. De Klant zal i) ervoor zorgen dat de locatie waar de Laadinstallaties moeten worden geïnstalleerd voldoet aan de relevante eisen en toepasselijke wetten, dat alle benodigde faciliteiten beschikbaar zijn voor de installatie en dat alle benodigde vergunningen om de locatie zijn verkregen; ii) alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen (inclusief de naleving van de instructies van BREEX of haar aangestelde) om een veilige en probleemloze installatie van de Laadinstallaties ter plaatse mogelijk te maken,  en iii) BREEX inlichten van gasleidingen, kabels, rioleringen en dergelijke die zich op de locatie zouden bevinden en iv) BREEX inlichten van elektronische installaties en onder spanning staande delen of kasten. BREEX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door of verband houdende met eventuele graafwerken of de tijdelijke onderbreking van de elektriciteitsvoorziening op de locatie die nodig is voor de installatie van de Laadinstallaties. Indien BREEX van oordeel is dat de installatie niet op een veilige wijze kan uitgevoerd worden, dan heeft BREEX het recht om de installatie te onderbreken of op te schorten tot een veilige uitvoering kan gegarandeerd worden (waarbij de werkuren door BREEX kunnen aangerekend worden).

2.4 Na de installatie controleert de Klant de conformiteit van de Laadinstallaties en gaat hij over tot alle overeengekomen of door de aard van de Laadinstallaties benodigde testen en controles. Na de installatie zullen de Laadinstallaties voorafgaand aan het gebruik verplicht gekeurd worden conform het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI). De Klant verbindt zich er toe om de Laadinstallaties niet te gebruiken voorafgaandelijk aan de ontvangst van het keuringsbewijs. De ontvangst van het keuringsbewijs door de Klant geldt als bewijs dat de Laadinstallaties beantwoorden aan het overeengekomen toestel (inclusief de accessoires, e.d.) zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden, dat de Laadinstallaties zich in een volmaakte staat bevinden en geen (zichtbare) gebreken vertonen, evenals dat alle noodzakelijke documenten, handleiding en uitrusting aanwezig zijn en mee werden ter beschikking gesteld. 

2.5 Verborgen gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld aan BREEX uiterlijk binnen de 24 uren na de vaststelling en ontdekking ervan, maar ten laatste binnen de 12 maanden na levering. Bij niet tijdig en schriftelijk geformuleerde opmerkingen in overeenstemming met het bovenvermelde zullen de geleverde Laadinstallaties inclusief alle toebehoren geacht worden volgens de regels van de kunst, conform en zonder gebreken te zijn geleverd en zullen geacht worden aldus door de Klant te zijn aanvaard.  In geen geval zal BREEX tot enige tussenkomst gehouden zijn of op welke wijze dan ook aansprakelijk zijn voor eventuele niet-conformiteit of gebreken door toedoen van de Klant zelf of die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de Klant of het niet-naleven van de voorwaarden van deze Huurovereenkomst.

2.6 BREEX behoudt zich het recht voor om de op haar rustende verbintenissen voortvloeiend uit de Huurovereenkomst in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.

Artikel 3 – Wijze van gebruik en verzekering

3.1 De Klant is verplicht de Laadinstallaties overeenkomstig de bij de Laadinstallaties behorende handleidingen en de instructies van BREEX te gebruiken. De Klant zal genoemde Laadinstallaties uitsluitend gebruiken voor doeleinden als een goede huisvader. De Klant ziet erop toe geen andere wisselstukken of toebehoren te gebruiken dan die welke BREEX levert of erkent. De wisselstukken en alle gemonteerde toebehoren worden van rechtswege eigendom van BREEX zonder enige vergoeding voor de Klant. Het is de Klant niet toegestaan de Laadinstallaties van de locatie, waar het is geïnstalleerd, te verwijderen, tenzij met schriftelijke voorafgaande toestemming van BREEX. De Klant zal op zijn kosten alle onderhoudswerken en alle herstellingen moeten uitvoeren, desgevallend conform een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst of gebruiksvoorwaarden met BREEX. Dergelijke onderhoudsovereenkomst of gebruiksvoorwaarden staan los van deze Huurovereenkomst en enige nalatigheid of niet-uitvoering van zo’n onderhoudsovereenkomst of gebruiksvoorwaarden heeft geen impact op de Huurovereenkomst.

3.2 Verzekering

 1. Burgerlijke aansprakelijkheid 

De Klant zal, gedurende de gehele looptijd van de Huur tot op het moment van de teruggave van de Laadinstallaties, zijn burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van het gebruik en de bewaring van de Laadinstallaties doen verzekeren door een erkende solvente verzekeringsmaatschappij en dit voor elke schade veroorzaakt zowel aan personen als aan zaken. De verzekeringsmaatschappij zal verzaken aan elke vorm van regres tegen BREEX.  Het verzekeringscontract zal tevens de aansprakelijkheid van BREEX dekken ten overstaan van derden, wat betreft de gehuurde Laadinstallaties. De Klant draagt aan zijn verzekeraar en aan zijn verzekeringstussenpersoon op om (i) aan BREEX het overeenstemmend verzekeringscertificaat jaarlijks en voor het eerst en ten laatste op de effectieve leveringsdatum van de Laadinstallaties over te maken samen met het ondertekende document van ontvangst van de Laadinstallaties en (ii) BREEX onverwijld in kennis te stellen van de beëindiging, de opzegging of de schorsing van de verzekeringsovereenkomst alsook van elke premiewanbetaling. 

 1. Aansprakelijkheid voor verlies en schade 

De Klant zal, gedurende de gehele looptijd van de Huur tot op het moment van de teruggave van de Laadinstallaties, ten gunste van BREEX, de gehuurde Laadinstallaties doen verzekeren tegen de schade veroorzaakt door brand, door blikseminslag, door ontploffing, door implosie, door de inwerking van elektriciteit, door waterschade, door natuurkrachten, door machinebreuk en door diefstal. BREEX heeft het recht om de naleving van deze verplichting op ieder moment te controleren of te laten controleren door een door hem aangewezen derde. In dat kader mag BREEX de nodige contactgegevens van de Klant, de relevante informatie m.b.t. de gehuurde Laadinstallaties en de voorziene duurtijd van deze Huurovereenkomst, meedelen aan de door hem aangewezen derde die contact zal opnemen met de Klant. De verzekerde waarde zal op elk ogenblik voldoende moeten zijn om het totaal verlies van de gehuurde Laadinstallaties te dekken, overeenkomstig het artikel met betrekking tot de verbreking van de Huurovereenkomst (artikel 8) verhoogd met de restwaarde. De Klant zal hetzij op eigen initiatief hetzij alleszins op eerste verzoek van BREEX aan zijn verzekeraar en/of aan zijn verzekeringstussenpersoon opdragen om (i) aan BREEX of een door BREEX aangewezen derde de overeenstemmende verzekeringsovereenkomst alsook de betalingsbewijzen van de premies over te maken en (ii) BREEX of een door BREEX aangewezen derde onverwijld in kennis te stellen van de beëindiging, de opzegging of de schorsing van de verzekeringsovereenkomst alsook van elke premiewanbetaling.  Indien de nodige bewijsstukken niet tijdig verstrekt werden (30 dagen na datum van de brief waarbij BREEX of de door haar aangestelde derde de mededeling van de stukken gevraagd heeft) of indien de verstrekte stukken niet afdoende bewijzen dat de Laadinstallaties verzekerd zijn overeenkomstig de onderhavige Huurovereenkomst, is BREEX gerechtigd doch niet verplicht om de Laadinstallaties onder te brengen in de verzekeringspolis onderschreven door BREEX in haar eigen naam. BREEX zal hiervoor een bijkomend bedrag aan de Klant in rekening brengen. BREEX zal de Klant hiervan voorafgaandelijk verwittigen. Dit bedrag zal vereffend dienen te worden onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten als voorzien voor alle andere betalingen verschuldigd in het kader van deze Huurovereenkomst en zal samen met de periodieke huurprijzen gefactureerd worden. De Klant behoudt steeds de mogelijkheid om op elk ogenblik de Laadinstallaties te laten verzekeren via zijn verzekeraar of verzekeringstussenpersoon en het bewijs ervan over te maken.  

 1. Verpanding

Tot zekerheid van de goede uitvoering van zijn verbintenissen verklaart de Klant van heden af in pand te geven aan BREEX, voor de volledige duurtijd van deze Huurovereenkomst, zijn vorderingen uit hoofde van verzekeringspolissen afgesloten voor de gehuurde Laadinstallaties. De Klant verbindt er zich toe de sommen die hem uit hoofde van de verpande vorderingen verschuldigd zijn of zullen worden noch te zullen afstaan, noch te zullen verpanden, en ervoor te zorgen dat zij niet het voorwerp uitmaken van een overdracht, een compensatie, een beslag door derden of een verzet, en hij ontzegt zich uitdrukkelijk het recht alle daden te stellen die de uitwerking van onderhavige verpanding zouden kunnen hinderen of beperken. Bij deze mandateert de Klant BREEX, als enige gerechtigde op inning, op alle vervaldagen en op welk ogenblik van opeisbaarheid van de verpande vorderingen ook, alle sommen met betrekking tot deze vorderingen te innen en aan te rekenen op de bedragen die de Klant verschuldigd is, en dit zonder rechterlijke tussenkomst. Deze pandgeving geschiedt tot zekerheid van alle bedragen die de Klant aan BREEX verschuldigd is of zal zijn uit hoofde van leasingcontracten en/of renting, en/of voortspruitend uit de zakenrelatie tussen de Klant en BREEX en dit ter hoogte van een maximaalbedrag gelijk aan het aantal huurtermijnen vermenigvuldigd met het bedrag van de periodieke huurtermijn, in hoofdsom en bijhorigheden, vermeerderd met het bedrag van de aankoopoptie in het kader van een leasingcontract.

Artikel 4 – Overmacht 

Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt voor de normale uitvoering van de Huurovereenkomst of deze in ernstige mate verhindert of bemoeilijkt, zal als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (doch niet-limitatief): werkstaking, overheidsmaatregelen, (tijdelijke) sluiting van het bedrijf, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van BREEX, vertraging of onmogelijkheid in toelevering in hoofde van leveranciers van BREEX. In geval van overmacht, is BREEX gerechtigd om hetzij de uitvoering van de Huurovereenkomst op te schorten voor een duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Financiële verbintenissen van de Klant kunnen nooit opgeschort of ontbonden worden ten gevolge van overmacht.

Artikel 5 – Prijs en betaling 

5.1 De Huurprijs is vanaf de keuring vooraf betaalbaar volgens de in de bijzondere voorwaarden overeengekomen modaliteiten. 

5.2 BREEX behoudt zich het recht voor de Huurprijs tussentijds, maximaal één keer per jaar, te wijzigen, doch niet eerder dan zes maanden na ingang van de Huurovereenkomst. De wijziging kan onder meer worden doorgevoerd als gevolg van objectieve criteria zoals kostenstijgingen en/of wijzigingen in de koersverhouding en/of door de Belgische overheid genomen prijsverhogende maatregelen. 

5.3 Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijd, zullen worden geheven op de door de Klant te betalen bedragen, of op de Huurovereenkomst of op de Laadinstallaties en/of op het gebruik van de Laadinstallaties, onverschillig op wiens naam deze zijn gesteld, zijn voor rekening van de Klant.

5.4 De Klant kan enkel beroep doen op zijn rechten onder artikel 1184 BW dan wel opschorting, korting of verrekening plaats laten vinden jegens BREEX, voor zover de klant BREEX voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld waarbij aan BREEX een termijn van 30 (dertig) dagen werd gegund om eventuele tekortkomingen te herstellen.

5.5 De betaling van de Huurprijs vindt plaats door een afschrijving van de door de Klant opgegeven bankrekening. De Klant verbindt zich ertoe een SEPA-mandaat aan BREEX te verstrekken, op eerste verzoek van BREEX. 

5.6 BREEX heeft het recht (maar is niet verplicht) facturen elektronisch aan de Klant ter beschikking te stellen per e-mail of door middel van een klantenportaal. 

5.7 BREEX is gerechtigd om zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door de Klant te verlangen. Deze zekerheid kan geboden worden door op eerste verzoek van BREEX een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie ten gunste van BREEX af te geven dan wel persoonlijke zekerheden te bieden in de vorm van borgstellingen of aansprakelijkheidsverklaringen (hierna gezamenlijk de “Garantie”). In geval van een personenvennootschap zijn de bestuurders hoe dan ook persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen door de personenvennootschap uit hoofde van de Huurovereenkomst. De Klant zal BREEX per kerende door middel van aangetekend schrijven in kennis stellen, zodra de Klant (het voornemen tot) intrekking van een Garantie bekend is geworden. Onverminderd de overige rechten van BREEX, is zij in dat geval gerechtigd aanvullende of vervangende zekerheid van de Klant te verlangen. De Klant is verplicht die zekerheid aan te vullen of te vervangen. Indien een Garantie van een derde voor de verplichtingen van de Klant is of wordt ingetrokken, is BREEX gerechtigd om onmiddellijk en van rechtswege, zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, de Huurovereenkomst te ontbinden en onmiddellijk over te gaan tot invordering van de door de Klant nog verschuldigde bedragen met inbegrip van de onder artikel 10 voorziene vergoeding bij voortijdige beëindiging of ontbinding. 

5.8 Tenzij hoger anders gemeld, zijn alle facturen betaalbaar op het adres van de zetel van BREEX en dienen deze, behoudens andersluidend beding, betaald te zijn binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlsinterest van 1,5 % per maand verschuldigd alsook een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van 65 EUR zulks bij wijze van onherroepelijke schadevergoeding en ongeacht de gerechtskosten. Per aanmaning die wordt uitgestuurd wordt bijkomend een aanmaningskost aangerekend van 15,00 Euro meer de kosten voor de aangetekend zending. Alle klachten en protesten dienen te worden geformuleerd binnen de 7 dagen na factuurdatum.

5.9 De Klant dient BREEX steeds per kerende te informeren over wijzigingen in de adres- en factuurgegevens die bij de ondertekening van de Huurovereenkomst werden meegedeeld. 

Artikel 6 – Overdracht van de Huur aan een Partner

6.1 De Klant verleent onherroepelijk aan BREEX het recht tot overdracht van de eigendom van de Laadinstallaties en van de Huur aan een leasingmaatschappij en/of een partner van BREEX (hierna de “Partner”). De Klant stemt bij deze in met deze overdracht en zal van rechtswege jegens de Partner gehouden zijn tot uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van deze Huurovereenkomst. De Huurprijs wordt na melding van de overdracht enkel bevrijdend betaald aan de Partner, die dan alle rechten en plichten van BREEX met betrekking tot deze Huurovereenkomst waarneemt.

6.2 BREEX heeft daarnaast het recht om de schuldvordering die door onderhavige Huurovereenkomst ontstaat af te staan of in pand te geven. Indien de afstand of inpandstelling later dan bij de ondertekening van deze Huurovereenkomst wordt gedaan, verklaart de Klant voldoende te zijn ingelicht van deze afstand of inpandgeving bij eenvoudig schrijven van BREEX. 

6.3 Het is de Klant niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te verpanden, over te dragen of te bezwaren. 

6.4 Bij een overdracht van de Huur zoals bepaald in artikel 6.1 zal de Partner de verborgen verbreken niet vrijwaren. Geen enkel verhaal kan tegen de Partner uitgeoefend worden wegens zulk gebrek. BREEX (en niet de Partner) zal de Klant ten uitzonderlijke titel blijven vrijwaren voor verborgen gebreken, wat de Klant uitdrukkelijk aanvaardt, en dit ongeacht de overdracht van de Huur aan de Partner. De Klant zal zich bijgevolg voor deze klachten uitsluitend tot BREEX richten, en alle verhaal tegen laatstgenoemde uitoefenen. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en schade 

7.1 De Klant vrijwaart BREEX tegen alle aanspraken van derden, inclusief werknemers, tot een vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door, of in verband staande met, de Laadinstallaties of het gebruik van de Laadinstallaties, voor zover de schade bij derden is ontstaan door gebreken in de Laadinstallaties, waarvan BREEX niet de leverancier is. De Klant verzaakt aan ieder verhaal tegen BREEX voor eventuele schade door de gehuurde Laadinstallaties aan zijn eigen patrimonium berokkend. De Klant vrijwaart BREEX tegen alle aanspraken van derden, hieronder begrepen de aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor zijn anderszins verantwoordelijk is, tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de apparatuur of het gebruik van de Laadinstallaties of de staat waarin deze zich bevindt. 

7.2 De aansprakelijkheid van BREEX voor elke genots-, winstderving en/of indirecte schade is in elk geval uitgesloten en BREEX zal onder geen enkel beding hiervoor tot enige schadevergoeding kunnen gehouden worden. Voor directe schade is BREEX haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen waarvoor zij is verzekerd, met name een maximum van 100.000,00 EUR voor materiële schade en 20.000,00 EUR voor lichamelijke schade. In geval van niet-conformiteit of defecten aan de Laadinstallaties, waarvoor BREEX tot tussenkomst is gehouden, is BREEX haar aansprakelijkheid en tussenkomst beperkt tot uitsluitend herstel of in voorkomend geval vervanging van de defecten of niet-conforme Laadinstallaties. 

7.3 Ingeval van verlies of tenietgaan van de verhuurde Laadinstallaties, ongeacht de oorzaak, zal de Klant BREEX schadeloos stellen voor alle door deze laatste geleden schade.

7.4 In geval van meerdere huurders is elke individuele huurder hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de uitvoering van de Huurovereenkomst.

Artikel 8 – Recht tot ontbinding en opzegging  

De Huurovereenkomst kan van rechtswege door BREEX ontbonden worden per gewone schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder enige gerechtelijke formaliteit:

 • indien de Klant zich in staking van betaling, collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement bevindt, 
 • bij overlijden van de Klant, 
 • bij een vermindering of verlies van de Garantie, 
 • bij een beslag of andere vormen van gedwongen tenuitvoerlegging lastens de Klant,
 • indien er beschadiging, vernietiging of verlies van de verhuurde Laadinstallaties is vastgesteld, 
 • indien de Klant aan BREEX en/of de Partner onjuiste informatie verstrekt heeft betreffende zijn onderneming of zijn financiële situatie die een cruciale rol gespeeld heeft in de beslissing van BREEX en/of de Partner om de relatie met de Klant aan te gaan,
 • bij wanbetaling van facturen,
 • bij eender welke wanprestatie van de Klant uit deze Huurovereenkomst waaraan niet verholpen wordt binnen een termijn van minimum 5 dagen na schriftelijke ingebrekestelling daartoe. 

Indien de Klant de Huurovereenkomst vroegtijdig en voorafgaandelijk aan het verstrijken van de contractueel voorziene duur eenzijdig zou beëindigen of verbreken dan wel een contractuele wanprestatie zou begaan, is de Klant aan BREEX minstens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zoals hierna bepaald. De Klant is, in alle gevallen van voortijdige beëindiging, onverminderd het recht van BREEX op volledige schadevergoeding, naast de vervallen en onbetaalde sommen, verhoogd met de verwijlintresten, een vergoeding verschuldigd enerzijds aan BREEX, vastgesteld op de waarde der nog te vervallen huurtermijnen, verhoogd met de restwaarde, met 150 EUR + BTW dossierkosten. De Klant ziet uitdrukkelijk af van het voordeel van artikel 1231 BW. Deze vergoeding dekt niet de minderwaarde die zou voortspruiten uit de beschadigde toestand van de teruggenomen Laadinstallaties. Die minderwaarde dient afzonderlijk vergoed. De door de Klant gedane betalingen worden eerst aangerekend op de bedongen vergoeding en op de verwijlintresten en daarna op de onbetaald gebleven kosten en ten slotte op de hoofdsommen. Onderhavige afrekening zal eveneens toegepast worden in geval van totaal verlies, vastgesteld en bevestigd door expertise. 

Artikel 9 – Einde van de Overeenkomst 

9.1  De Klant is verplicht de Laadinstallaties bij het einde van de Huurovereenkomst, om welke reden dan ook, in goede en complete staat aan BREEX ter beschikking te stellen. 

9.2 De kosten voor het retourtransport komen ten laste van de Klant. 

9.3 Indien de Klant weigert de Laadinstallaties bij einde van de Huurovereenkomst overeenkomstig artikel 9.1 aan BREEX ter beschikking te stellen wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding opgelegd van 100,00 EUR per Laadpaal per dag, dagdeel daaronder begrepen, voor iedere dag dat de Laadpaal niet wordt afgegeven met een maximum van 5.000,00 EUR per Laadpaal.

Artikel 10 – Eigendomsrecht 

10.1 Voor de volledige duur van de Huurovereenkomst blijven de Laadinstallaties, inclusief alle toebehoren, eigendom van BREEX of diens rechthebbenden. 

10.2 Het is de Klant verboden de Laadinstallaties (onder) te verhuren, onder enige titel aan derden in gebruik af te staan, te verpanden, te verkopen, te vervreemden of anderszins te bezwaren of op enige andere wijze aan derden af te staan. Het is de Klant niet toegestaan om de op de Laadinstallaties aangebrachte merken, nummers, namen en/of andere opschriften te verwijderen, te bedekken, te (doen) veranderen of te beschadigen, noch daaraan andere toe te voegen. Eventuele noodzakelijke of gewenste veranderingen aan de Laadinstallaties mogen uitsluitend door BREEX worden aangebracht. 

10.3 De Klant is verplicht ieder die enig recht op, of ten aanzien van de Laadinstallaties wil uitoefenen, onmiddellijk in kennis te stellen van het feit dat de Laadinstallaties eigendom zijn van BREEX. De Klant stelt BREEX tevens onverwijld bij aangetekend schrijven, onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden, in kennis over (i) dreigende uitvoeringsmaatregelen, (ii) beslag of retentie op het geheel of een deel van de verhuurde Laadinstallaties, (iii) ongeval waarbij het geheel of een deel van de verhuurde Laadinstallaties betrokken zijn, (iv) opeising diefstal of (v) beschadiging van de verhuurde Laadinstallaties.

10.4 Indien de Laadinstallaties als onroerend door incorporatie zouden worden beschouwd, komen BREEX en de Klant overeen om de Laadinstallaties vervroegd als roerend te beschouwen doordat het binnen een technisch en economisch redelijke termijn zal worden losgemaakt bij de afloop van de Huurovereenkomst.

Artikel 11 – GDPR

BREEX respecteert de privacy van de Klant en verwerkt diens persoonsgegevens met het oog op klanten- of prospectenbeheer zulks in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (met name Verordening nr. (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). Deze verwerkingen gebeuren op basis van de toestemming van de Klant en de gemaakte afspraken. Door de ondertekening van deze Huurovereenkomst, aanvaardt de Klant dat BREEX solvabiliteitsnazichten kan verrichten. Deze gegevens kunnen door BREEX of haar groep gebruikt worden voor de uitvoering van de Huurovereenkomst, het vervullen van hun wettelijke verplichtingen en ten einde informatie toe te zenden met betrekking tot producten of diensten die voor de Klant interesse kunnen vertonen. Deze gegevens kunnen ook aan de Partner worden overgemaakt in het kader van een overdracht van de Huur. Deze verzameling gebeurt conform de privacy policy van de betrokken BREEX. De Klant heeft het recht om geïnformeerd te worden over diens persoonsgegevens die BREEX en/of BREEX verwerken alsook om te vragen om de rechtzetting van onjuiste gegevens, om verwijdering van de gegevens en/of de beperking van de verwerking, steeds voor zover de toepasselijke regelgeving dit voorziet. De Klant heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en om de overdracht van de persoonsgegevens te vragen, wederom in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. De Klant kan deze rechten uitoefenen door verzending van een schriftelijk verzoek aan BREEX en/of BREEX, gedagtekend en ondertekend, met een kopie van beide zijden van de identiteitskaart als bijlage. In geval van problemen heeft de Klant het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00; +32 (0)2 274 48 35; contact@apd-gba.be).

Artikel 12 – Toepasselijk recht en forumkeuze 

Voor elk geschil m.b.t. de Huurovereenkomst, haar uitvoering, interpretatie en beëindiging, zullen uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd zijn. De Huurovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.