Fiscale Voordelen

Table of Contents

Wetgeving

Op 18 mei 2021 sloot de regering-De Croo een akkoord om bedrijfswagens te vergroenen.
Kort samengevat houdt dat akkoord in dat:

 •  Vanaf 2026 enkel nog emissievrije bedrijfswagens van een fiscale aftrek genieten. Wagens met een brandstofmotor dalen in aftrek vanaf 1 juli 2023 tot 2028 jaar na jaar om tegen 2028 uit te doven.
 • Laadpalen en laadpunten plaatsen gestimuleerd zal worden om een groener wagenpark mogelijk te maken:
  • Belastingvermindering voor particulieren
  • Verhoogde aftrek op laadpunten en laadpalen voor bedrijven die de laadpalen publiek toegankelijk maken voor klanten of derden.
 • Het mobiliteitsbudget vereenvoudigd wordt voor werknemers zonder bedrijfswagen om mensen te doen kiezen voor milieuvriendelijke vormen van woon-werkverkeer.

Vergroening: elektrische personenwagens

Vanaf 2026 genieten alleen nog emissievrije bedrijfswagens van een fiscale aftrek. Die aftrek bedraagt 100 % voor wagens aangeschaft, geleased of gehuurd in 2026. Voor wagens aangekocht in 2027 daalt dat tarief naar 95 %, voor aankopen in 2028 naar 90 %, voor aankopen in 2029 naar 82,5 %, voor aankopen in 2030 naar 75 % en naar 67,50 % voor aankopen in 2031.

Vergroening: bedrijfswagens met brandstofmotor

Voor personenwagens met een verbrandingsmotor aangeschaft vóór 1 juli 2023 blijft de huidige fiscale aftrek van toepassing.

Voor personenwagens met een verbrandingsmotor aangekocht tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 start een overgangsregeling (huidige regels) met afbouw. In het aanslagjaar 2026 wordt de aftrekbaarheid afgetopt op 75 %, in het aanslagjaar 2027 op 50 %, in het aanslagjaar 2028 op 25 % en vanaf het aanslagjaar 2029 op nul.

Tijdens de overgangsregeling wordt de ondergrens van 50 % en de ondergrens van 40 % opgegeven!
Personenwagens met een verbrandingsmotor aangekocht vanaf 1 januari 2026 hebben recht op 0 % aftrek.

Vergroening: hybride bedrijfswagens

 • Voor hybride personenwagens aangeschaft vóór 1 juli 2023 blijft de huidige fiscale aftrek van toepassing.
 • Voor hybride personenwagens aangeschaft vanaf 1 juli 2023:
  • Blijft de huidige fiscale aftrekregeling van toepassing;
  • Wordt het gebruik van de verbrandingsmotor in dergelijke auto’s ontmoedigd. De fiscale aftrekbaarheid van de benzine- of dieselkosten bedraagt zo 50 %.
  • Wordt de solidariteitsbijdrage sterk verhoogd (tot 5,5 % vanaf 1 januari 2027).
 • Voor hybride personenwagens aangeschaft vanaf 1 januari 2026 is er géén fiscale aftrek.

Vergroening: bestelwagens en vrachtwagens

Bedrijven die een emissievrije vracht- of bestelwagen aankopen, genieten van een verhoogde investeringsaftrek. Hetzelfde geldt voor investeringen in tankinfrastructuur voor waterstof en elektrische laadstations.

Het tarief van de verhoogde investeringsaftrek bedraagt 35 % in 2023, 29,5 % in 2024, 24 % in 2025, 18,5 % in 2026 en 13,5 % in 2027.

Er gelden maatregelen om te voorkomen dat massaal overgeschakeld wordt van een personenwagen op een bestelwagen, pick-up of motorfiets, louter en alleen om de nieuwe aftrekbeperkingen te ontwijken.

Installatie van laadpalen bij particulieren thuis

Een particulier die in zijn woning een nieuw laadstation voor elektrische wagens laat installeren, krijgt daarvoor een belastingvermindering. Het tarief bedraagt 45 % voor betalingen van 01.09.2021 tot en met 31.12.2022. Dat tarief daalt tot 30 % voor betalingen in 2032 en tot 15 % voor betalingen in 2024, zowel voor huurders als voor eigenaars.

De belastingplichtige mag de belastingvermindering nog niet gevraagd hebben voor een vorig belastbaar tijdperk.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop die wordt berekend, is beperkt tot 1.750 euro per laadpaal en per belastingplichtige. De technologische en ecologische voorwaarden luiden als volgt: het laadstation moet de laadtijd en het laadvermogen kunnen sturen (intelligent zijn) en moet op groene stroom draaien.

Laadpalen installeren bij bedrijven

Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 in een nieuw laadstation investeren, krijgen een verhoogde kostenaftrek (art 64qauter WIB 92).

Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 maart 2023 geldt een aftrek van 200 %. Voor investeringen tussen 1 april 2023 en 31 december 2023 bedraagt de kostenaftrek 150 %.

Het laadstation moet minstens een deel van de dag vrij toegankelijk zijn voor derden, moet intelligent zijn (laadtijd en laadvermogen stuurbaar door een energiebeheersysteem) en moet goedgekeurd zijn door een erkend keuringsmechanisme.

Vergoeding solidariteitsbijdrage

 • Solidariteitsbijdrage = RSZ die de werkgever verschuldigd is voor het voertuig dat hij aan zijn werknemers ter beschikking stelt voor privégebruik (zgn. CO2-taks).
 • Voor niet-emissievrije personenwagens aangeschaft voor 1 juli 2023 blijft de huidige berekeningswijze behouden.
 • Voor niet-emissievrije personenwagens aangeschaft vanaf 1 juli 2023 wordt de solidariteitsbijdrage sterk verhoogd (tot 5,5 keer vanaf 1 januari 2027).
 • Voor emissievrije personenwagens geldt een minimumbijdrage. Die zal geleidelijk aan worden opgetrokken tot de gemiddelde bijdrage voor de huidige bedrijfswagen.

Vergroening: rapportering aan FOD Financiën

 • Werkgevers en vennootschappen moeten alle gegevens bezorgen aan de FOD Financiën die nodig zijn om de impact van de maatregelen te kunnen vaststellen op de VAA. Die gelden onder andere voor bedrijfswagens, de fiscale aftrekbaarheid van beroepskosten i.v.m. bedrijfswagens, de brandstofaccijnzen en de btw. De manier waarop zal later bij KB worden vastgesteld.
 • De nieuwe verplichting geldt vanaf de dag dat de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd en zal van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 2022 verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2021.
 • Wie de nieuwe verplichtingen negeert, riskeert een administratieve boete van 50,00 tot 1.250,00 euro.

Vereenvoudiging mobiliteitsbudget

 • Het mobiliteitsbudget wordt breder, eenvoudiger en soepeler.
 • Wie een milieuvriendelijke wagen als alternatief voor de afgestane wagen wenst (pijler 1), zal vanaf 1 januari 2026 een bedrijfswagen zonder CO2-uitstoot moeten aankopen.
 • Als bestedingen in de pijler 2 (zachte mobiliteit) zullen vanaf 1 september 2021 de volgende betalingen mogelijk worden:
  • Fietsenstalling of fietsveiligheid
  • Elektrische steps
  • Parkeerkosten op trein- of busparkings
  • Abonnementen op het openbaar vervoer voor inwonende gezinsleden
  • Een voetgangerspremie voor woon-werkverkeer (max. 0,24 euro/km)
  • Huisvestingskosten binnen een straal van 10 kilometer (i.p.v. 5 km) van de plaats van tewerkstelling. Ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen zullen meetellen.
 • Vanaf 1 september 2021 wordt het mobiliteitsbudget niet langer gekoppeld aan een bepaalde functiecategorie waarvoor het wagenbeleid van de werkgever een bedrijfswagen voorziet.
 • Bij een functieverandering of bevordering vanaf 1 september 2021 volstaat het dat het loonsysteem van de werkgever in een hoger of lager budget voorziet.
 • Met ingang van 1 september 2021 kan de KB een formule vastleggen waarmee het bedrag van het mobiliteitsbudget moet worden berekend. Dat gebeurt vanaf dan niet meer in functie van de TCO van de ingeleverde wagen.
 • Vanaf 1 september 2021 moet het mobiliteitsbudget verhoudingsgewijs beperkt worden tot het aantal kalenderdagen van het kalenderjaar waarin de werknemer heeft deelgenomen aan het systeem van het mobiliteitsbudget.

Wettelijke vereisten

Wilt u meer weten over wat de wettelijke vereisten zijn voor het plaatsen van laadpalen? 

Parking in the shade mall

Start charging today!